ข่าวกิจกรรม

Image

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) รอบใหม่

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) รอบใหม่ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาท โดยการประชุมจัดในรูปแบบ Video Conference และโปรแกรม Webex เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการประชุมได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณจริญญา สายหยุด มาบรรยายเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการจัดทำตัวชี้วัด ซึ่งมีร่วมรับฟังจำนวนประมาณ 146 คน นอกจากนี้ ยังได้ระดมความเห็นในการทบทวนวิสัยทัศน์ จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด

Image

การฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในการทำงาน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในการทำงาน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564 ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชน การวิเคราะห์กระแสโลก (Mega Trend) ผลกระทบจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเตรียมจัดทำยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน ความสัมพันธ์ และพัฒนาการประสานงาน และศึกษาเรียนรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง เพื่อเป็นแนวคิดในการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

Image

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ จังหวัดนครราชสีมา)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ติดตามโครงการทั้งด้านเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านท่องเที่ยว ด้านไหม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานจังหวัด ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับการให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะความต้องการแก้ไขปัญหา

Image

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2563 คณะของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ตามลำดับ โดยไปลงไปติดตามผล 5 ด้าน ทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านการท่องเที่ยว ด้านไหม และด้านสังคม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานจังหวัด ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับการให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะความต้องการแก้ไขปัญหา

Image

ประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วม 150 ท่าน ประกอบด้วย ส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ผู้สังเกตการณ์

Image

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสีมาธานี ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน จำนวน 120 คน

Image

โครงการอบรมการบูรณาการเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานที่ท่องเที่ยวและภัยคุกกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยนางกรคณา ลืออดุลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการบูรณาการเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานที่ท่องเที่ยวและภัยคุกกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ 4 โดยเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากกลุ่มจังหวัดฯ มีหน่วยดำเนินการคือตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เพื่อเป็นฝ่ายสนับสนุนและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ ในการอบรมดังกล่าวมีกระบวนการอบรมทั้งทฤษฏีและปฏิบัติจริง โดยใช้พื้นที่โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท (จังหวัดนครราชสีมา) เป็นที่อบรมดังกล่าว

Image

ตู้ปันสุขโคราช

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นางกรคณา ลืออดุลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และทีมงาน ได้ร่วมกับจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยนำสิ่งของมาบริจาคที่ตู้ปันสุข โคราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1

Image

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางและวิธีปฏิบัติของการโอนทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางและวิธีปฏิบัติของการโอนทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องให้กับผู้เข้ารับการอบรม และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของการโอนทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 110 คน โดยเชิญผู้แทนสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมกรีนวิล ลากูน่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Image

เพิ่มประสิทธิภาพการค้าการลงทุนให้แก่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการค้าการลงทุนให้แก่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ของกลุ่มจังหวัด โดยไปศึกษาดูงานการบริหารของสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง หรือ Inland Container Depot : ICD การจัดการคลังสินค้า การจัดการขนส่งทางราง ณ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงคลองสาม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 80 คน

Image

การอบรมสัมมนา รู้เขา รู้เรา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนา รู้เขา รู้เรา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จำนวน 150 คน โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ทรงฤทธิ์ โพนเงิน อาจารย์พิเศษ โครงการอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท ถนนบายพาส ปักธงชัย-โชคชัย ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา