ข่าวกิจกรรม

Image

การประชุมเตรียมความพร้อมการเสนอขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเสนอขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ผ่านระบบ Webex วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดเพิ่มเติม ตามหัวข้อในเว็บไซต์ รายงานการประชุม ก.ร.อ.)

Image

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. กลุ่มจังหวัดฯ จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ในรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์ ทั้ง 4 จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดย นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานการชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนภาคเอกชน ทั้ง 4 จังหวัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

Image

ประชุมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้เชิญ คณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ และส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม การขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรองวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาศักยภาพของกลุ่มจังหวัดในทุกมิติที่สามารถส่งเสริมให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ ประกอบกับเป็นการพัฒนาที่ส่งเสริมการพัฒนาระหว่างเมืองหลัก เมืองรอง และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) หากได้รับการหนุนเสริม จากรัฐบาลและภาคธุรกิจเอกชน พร้อมจัดทำข้อมูลการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ให้เป็นไปตามแนวทาง ซึ่งประกอบด้วย เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด เป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ และแผนงาน โครงการสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ข้อเสนอ และจัดทำข้อมูลฯ สอดคล้องตามหลักการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด

Image

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1 / 2567 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 1 / 2567วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดย นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารับมอบจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัดเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ พร้อมด้วย นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนภาคเอกชน ทั้ง 4 จังหวัด เข้าร่วมประชุม

Image

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. กลุ่มจังหวัดฯ จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ในรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์ ทั้ง 4 จังหวัดในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ โดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานการชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนภาคเอกชน ทั้ง 4 จังหวัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

Image

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

วันที่ 23 พ.ย. 66 เวลา 13.30 น. กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และประชุมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ WEBEX ทั้ง 4 จังหวัด โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในส่วนจังหวัดชัยภูมิติดติดภารกิจ มอบผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 จังหวัดเข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดจัดทำร่างปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมกำหนดแนวทางและเครื่องมือสำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการฯ และกำหนดระยะเวลาการตรวจติดตามและลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเพื่อรับทราบการดำเนินงานในสภาพพื้นที่จริงต่อไป

Image

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดประชุม เตรียมความพร้อมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายชรินทร์ ทองสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมและมีผู้แท่นหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ วัตถุประสงค์ การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อม บทบาท หน้าที่ของคณะทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับทราบ/หารือ แนวทาง ขั้นตอน การบริหารพัสดุ การโอนสินทรัพย์ ต่อไป

Image

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉ.ทบทวนปี พ.ศ. 2568

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี เป็นประธานในฐานะผู้แทนของหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และมีนางกรคณา ลืออดุลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารหรือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัด ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับคัดเลือก และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง และผ่านระบบ WEBEX

Image

การฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการ การดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) และสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการ การดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินทรัพย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องแกรด์ บอลรูม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา จำนวนผู้เข้าการฝึกอบรม 390 คน และในรูปแบบออนไลน์ ในจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ (โดยเป็นการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการฯ พ.ศ.2566)

Image

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปี 2568 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปี 2568 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 โดยมีรองผู้ว่าราชการการจังหวัดนครราชสีมา นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี เป็นประธาน นางกรคณา ลืออดุลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนจาก ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา จากจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ 120 คน มีวิธีการการบรรยายของผู้แทนจากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ “นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกลุ่มจังหวัด” โดยคุณ มนตรี ดีมานพ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการบรรยายจากผู้แทนสำนักงบประมาณ หัวข้อ “หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกลุ่มจังหวัด” โดยคุณมหิทธิ จันทรฉายะ ผู้อำนวยการสำนักงาน งบประมาณเขตที่ 9 และมีการแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการรายด้าน โดยคณะวิทยากรจาก ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ร่วมอภิปราย และให้คำแนะนำในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ” และประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

Image

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ปงม. 2568

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2566 โดยมีรองผู้ว่าราชการการจังหวัดนครราชสีมา นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี เป็นประธาน นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมาในฐานะหัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนจาก ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา จากจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ 120 คน มีวิธีการในลักษณะของการบรรยาย การระดมความคิดเห็น และแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการรายด้าน และได้รับเกียรติจาก คุณสุชาวดี สิงห์รุ่งสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรยาย นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ผลการพิจารณาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และวัตถุประสงค์และทิศทางในอนาคตของกลุ่มจังหวัด คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาร่วมอภิปราย และให้คำแนะนำในการประชุมเชิงปฏิบัติการรายด้านด้วย

Image

การติดตามในพื้นที่ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้กำหนดปฏิทินการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และที่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยได้กำหนดติดตามขึ้นในไตรมาสที่ 3 ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งรัด ติดตาม และกำกับดูแลหน่วยงานในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดำเนินโครงการและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเบิกจ่ายงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างเคร่งครัด กลุ่มจังหวัดฯ จึงกำหนดติดตาม ในพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ แต่ละจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรอ.กลุ่มจังหวัด วันที่ 23 มิ.ย. 2566 ณ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 26 มิ.ย. 2566 ณ จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 28 - 29 มิ.ย. 2566 ณ จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ตามลำดับ โดยเป็นช่วงเช้าการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า ผลการเบิกจ่าย ปัญหาอุปสรรค และการลงข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e MENSCR) ช่วงบ่ายสุ่มตรวจพื้นที่ในกิจกรรมที่มีปัญหาและอุปสรรค และกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

Image

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด

เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมสีมาธานี ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลสถานการณ์ของกลุ่มจังหวัด ข้อมูลความต้องการของประชาชน ปัจจัยและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด เพื่อจัดทำเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด และแผนงานโครงการที่สำคัญจำเป็นต้องผลักดัน โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุม นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานด้านจัดทำแผน/ยุทธศาสตร์ของจังหวัด นกลุ่มจังหวัด อำเภอทุกอำเภอในกลุ่มจังหวัด ภาคเอกชน 3 สถาบัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ 190 คน มีวิธีการในลักษณะของการบรรยาย การระดมความคิดเห็น และแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการรายด้าน ซึ่งวิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร. อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาให้ความรู้และให้คำปรึกษาในการประชุมครั้งนี้ด้วย

Image

ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่จ

เมื่อวันที่ 16 วันที่ 20 และวันที่ 23 ธันวาคม 2565 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณก่อนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการติดตามผลการดำเนินงานทั้งโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ และโครงการ/กิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตร กิจกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ ด้านปศุสัตว์ การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM และการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโควากิว นครชัยบุรินทร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน ด้านท่องเที่ยว กิจกรรมการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ รายการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ด้านไหม กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ รายการการพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ และด้านสังคม กิจกรรมการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน

Image

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉ.ทบทวนปี พ.ศ. 2567

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Webex โดยมีผู้้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานเปิดการประชุม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ร่วมรับฟังการประชุม มีผู้เข้าร่วมทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมรับฟัง

Image

ประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉ.ทบทวนปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันมี่ 8 กันยายน 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 - 15.00 น. ผ่านระบบ Webex โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายชรินทร์ ทองสุข เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 250 คน ประกอบด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกาา ซึ่งการประชุมเป็นการรับฟังบรรยาย ศักยภาพและปัญหาความต้องการของกลุ่มจังหวัด วิสัยทัศน์ ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย ที่มีการปรับปรุงทบทวน พร้อมด้วยเจ้าภาพรายด้าน ได้แก่ ด้านเกษตร แหล่งน้ำ ด้านปศุสัตว์ ด้านท่องเที่ยว ด้านการค้า การลงทุน การค้าชายแดน ด้านไหม และด้านสังคม ได้บอกเล่าที่มา ความสำคัญ และโครงการ กิจกรรม ที่จะดำเนินการ ช่วงท้ายกลุ่มจังหวัดฯ ได้เปิดเวทีให้ที่ประชุม ได้เสนอแนะความเห็นเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

Image

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ปงม. 2567 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ปงม. 2567

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมสแปนดิชแอทเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายชรินทร์ ทองสุข ให้เกียรติเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาสังคม และภาคการศึกษา

Image

ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 1 และอีสานล่าง 2 โดยคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 1 และอีสานล่าง 2 โดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด เพื่อประสานความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ ซึ่งผนวกกำลังในการผลักดันโครงการท่าเรือบก (Korat Dry Port) และขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจอีสานล่าง โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 8 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาบรรยายสรุปร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ผู้แทนคลังเขต 3 นครราชสีมา รายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ผู้จัดการศุนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดทั้ง 2 กลุ่ม ประธานหอการค้าจังหวัด 8 จังหวัด คณะกรรมการกรอ.ของกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 1 รวมทั้งประธานเจ้าของและตัวแทนเดินเรือกรุงเทพฯ มาให้ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งท่าเรือบกอีกด้วย

Image

ประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) รอบใหม่

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กำหนดจัดประชุมการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ในวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ Webex โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 250 คน ประกอบด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ซึ่งการประชุมเป็นการรับฟังบรรยาย ศักยภาพและปัญหาความต้องการของกลุ่มจังหวัด วิสัยทัศน์ ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย พร้อมด้วยเจ้าภาพรายประเด็น ได้แก่ ด้านเกษตร แหล่งน้ำ ด้านปศุสัตว์ ด้านท่องเที่ยว ด้านการค้า การลงทุน การค้าชายแดน ด้านไหม และด้านสังคม ได้บอกเล่าที่มา ความสำคัญ และโครงการ กิจกรรม ที่จะดำเนินการ ช่วงท้ายกลุ่มจังหวัดฯ ได้เปิดเวทีให้ที่ประชุม ได้เสนอแนะความเห็นเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

Image

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) รอบใหม่

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) รอบใหม่ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาท โดยการประชุมจัดในรูปแบบ Video Conference และโปรแกรม Webex เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการประชุมได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณจริญญา สายหยุด มาบรรยายเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการจัดทำตัวชี้วัด ซึ่งมีร่วมรับฟังจำนวนประมาณ 146 คน นอกจากนี้ ยังได้ระดมความเห็นในการทบทวนวิสัยทัศน์ จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด

Image

การฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในการทำงาน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในการทำงาน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564 ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชน การวิเคราะห์กระแสโลก (Mega Trend) ผลกระทบจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเตรียมจัดทำยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน ความสัมพันธ์ และพัฒนาการประสานงาน และศึกษาเรียนรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง เพื่อเป็นแนวคิดในการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

Image

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ จังหวัดนครราชสีมา)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ติดตามโครงการทั้งด้านเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านท่องเที่ยว ด้านไหม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานจังหวัด ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับการให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะความต้องการแก้ไขปัญหา

Image

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2563 คณะของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ตามลำดับ โดยไปลงไปติดตามผล 5 ด้าน ทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านการท่องเที่ยว ด้านไหม และด้านสังคม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานจังหวัด ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับการให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะความต้องการแก้ไขปัญหา

Image

ประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วม 150 ท่าน ประกอบด้วย ส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ผู้สังเกตการณ์

Image

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสีมาธานี ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน จำนวน 120 คน

Image

โครงการอบรมการบูรณาการเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานที่ท่องเที่ยวและภัยคุกกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยนางกรคณา ลืออดุลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการบูรณาการเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานที่ท่องเที่ยวและภัยคุกกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ 4 โดยเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากกลุ่มจังหวัดฯ มีหน่วยดำเนินการคือตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เพื่อเป็นฝ่ายสนับสนุนและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ ในการอบรมดังกล่าวมีกระบวนการอบรมทั้งทฤษฏีและปฏิบัติจริง โดยใช้พื้นที่โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท (จังหวัดนครราชสีมา) เป็นที่อบรมดังกล่าว

Image

ตู้ปันสุขโคราช

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นางกรคณา ลืออดุลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และทีมงาน ได้ร่วมกับจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยนำสิ่งของมาบริจาคที่ตู้ปันสุข โคราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1

Image

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางและวิธีปฏิบัติของการโอนทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางและวิธีปฏิบัติของการโอนทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องให้กับผู้เข้ารับการอบรม และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของการโอนทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 110 คน โดยเชิญผู้แทนสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมกรีนวิล ลากูน่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Image

เพิ่มประสิทธิภาพการค้าการลงทุนให้แก่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการค้าการลงทุนให้แก่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ของกลุ่มจังหวัด โดยไปศึกษาดูงานการบริหารของสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง หรือ Inland Container Depot : ICD การจัดการคลังสินค้า การจัดการขนส่งทางราง ณ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงคลองสาม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 80 คน

Image

การอบรมสัมมนา รู้เขา รู้เรา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนา รู้เขา รู้เรา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จำนวน 150 คน โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ทรงฤทธิ์ โพนเงิน อาจารย์พิเศษ โครงการอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท ถนนบายพาส ปักธงชัย-โชคชัย ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา