ข่าวกิจกรรม

Image

ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 1 และอีสานล่าง 2 โดยคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 1 และอีสานล่าง 2 โดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด เพื่อประสานความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ ซึ่งผนวกกำลังในการผลักดันโครงการท่าเรือบก (Korat Dry Port) และขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจอีสานล่าง โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 8 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาบรรยายสรุปร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ผู้แทนคลังเขต 3 นครราชสีมา รายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ ผู้จัดการศุนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดทั้ง 2 กลุ่ม ประธานหอการค้าจังหวัด 8 จังหวัด คณะกรรมการกรอ.ของกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 1 รวมทั้งประธานเจ้าของและตัวแทนเดินเรือกรุงเทพฯ มาให้ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งท่าเรือบกอีกด้วย

Image

ประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) รอบใหม่

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กำหนดจัดประชุมการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ในวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ Webex โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 250 คน ประกอบด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ซึ่งการประชุมเป็นการรับฟังบรรยาย ศักยภาพและปัญหาความต้องการของกลุ่มจังหวัด วิสัยทัศน์ ประเด็นการพัฒนา เป้าหมาย พร้อมด้วยเจ้าภาพรายประเด็น ได้แก่ ด้านเกษตร แหล่งน้ำ ด้านปศุสัตว์ ด้านท่องเที่ยว ด้านการค้า การลงทุน การค้าชายแดน ด้านไหม และด้านสังคม ได้บอกเล่าที่มา ความสำคัญ และโครงการ กิจกรรม ที่จะดำเนินการ ช่วงท้ายกลุ่มจังหวัดฯ ได้เปิดเวทีให้ที่ประชุม ได้เสนอแนะความเห็นเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

Image

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) รอบใหม่

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) รอบใหม่ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาท โดยการประชุมจัดในรูปแบบ Video Conference และโปรแกรม Webex เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการประชุมได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณจริญญา สายหยุด มาบรรยายเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการจัดทำตัวชี้วัด ซึ่งมีร่วมรับฟังจำนวนประมาณ 146 คน นอกจากนี้ ยังได้ระดมความเห็นในการทบทวนวิสัยทัศน์ จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด

Image

การฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในการทำงาน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในการทำงาน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564 ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชน การวิเคราะห์กระแสโลก (Mega Trend) ผลกระทบจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเตรียมจัดทำยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน ความสัมพันธ์ และพัฒนาการประสานงาน และศึกษาเรียนรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง เพื่อเป็นแนวคิดในการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

Image

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ณ จังหวัดนครราชสีมา)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ติดตามโครงการทั้งด้านเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านท่องเที่ยว ด้านไหม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานจังหวัด ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับการให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะความต้องการแก้ไขปัญหา

Image

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2563 คณะของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ตามลำดับ โดยไปลงไปติดตามผล 5 ด้าน ทั้งด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านการท่องเที่ยว ด้านไหม และด้านสังคม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานจังหวัด ส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ สำหรับการให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งเสนอแนะความต้องการแก้ไขปัญหา

Image

ประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วม 150 ท่าน ประกอบด้วย ส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ผู้สังเกตการณ์

Image

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสีมาธานี ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน จำนวน 120 คน

Image

โครงการอบรมการบูรณาการเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานที่ท่องเที่ยวและภัยคุกกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยนางกรคณา ลืออดุลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการบูรณาการเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานที่ท่องเที่ยวและภัยคุกกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ 4 โดยเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากกลุ่มจังหวัดฯ มีหน่วยดำเนินการคือตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เพื่อเป็นฝ่ายสนับสนุนและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ ในการอบรมดังกล่าวมีกระบวนการอบรมทั้งทฤษฏีและปฏิบัติจริง โดยใช้พื้นที่โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท (จังหวัดนครราชสีมา) เป็นที่อบรมดังกล่าว

Image

ตู้ปันสุขโคราช

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นางกรคณา ลืออดุลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และทีมงาน ได้ร่วมกับจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยนำสิ่งของมาบริจาคที่ตู้ปันสุข โคราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1

Image

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางและวิธีปฏิบัติของการโอนทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางและวิธีปฏิบัติของการโอนทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องให้กับผู้เข้ารับการอบรม และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของการโอนทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 110 คน โดยเชิญผู้แทนสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมกรีนวิล ลากูน่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Image

เพิ่มประสิทธิภาพการค้าการลงทุนให้แก่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการค้าการลงทุนให้แก่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ของกลุ่มจังหวัด โดยไปศึกษาดูงานการบริหารของสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง หรือ Inland Container Depot : ICD การจัดการคลังสินค้า การจัดการขนส่งทางราง ณ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงคลองสาม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 80 คน

Image

การอบรมสัมมนา รู้เขา รู้เรา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนา รู้เขา รู้เรา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จำนวน 150 คน โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์ทรงฤทธิ์ โพนเงิน อาจารย์พิเศษ โครงการอาเซียนศึกษา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท ถนนบายพาส ปักธงชัย-โชคชัย ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา