ข่าวกิจกรรม

ประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Image

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วม 150 ท่าน ประกอบด้วย ส่วนราชการประจำจังหวัด ส่วนราชการส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ผู้สังเกตการณ์