ข่าวกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด

Image

เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมสีมาธานี ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลสถานการณ์ของกลุ่มจังหวัด ข้อมูลความต้องการของประชาชน ปัจจัยและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด เพื่อจัดทำเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด และแผนงานโครงการที่สำคัญจำเป็นต้องผลักดัน โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุม นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานด้านจัดทำแผน/ยุทธศาสตร์ของจังหวัด นกลุ่มจังหวัด อำเภอทุกอำเภอในกลุ่มจังหวัด ภาคเอกชน 3 สถาบัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ 190 คน มีวิธีการในลักษณะของการบรรยาย การระดมความคิดเห็น และแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการรายด้าน ซึ่งวิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร. อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาให้ความรู้และให้คำปรึกษาในการประชุมครั้งนี้ด้วย