ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมการบูรณาการเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานที่ท่องเที่ยวและภัยคุกกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ 4

Image

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยนางกรคณา ลืออดุลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการบูรณาการเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานที่ท่องเที่ยวและภัยคุกกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ รุ่นที่ 4 โดยเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากกลุ่มจังหวัดฯ มีหน่วยดำเนินการคือตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง 4 จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เพื่อเป็นฝ่ายสนับสนุนและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ ในการอบรมดังกล่าวมีกระบวนการอบรมทั้งทฤษฏีและปฏิบัติจริง โดยใช้พื้นที่โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท (จังหวัดนครราชสีมา) เป็นที่อบรมดังกล่าว