ความเป็นมา

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มจังหวัด

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ปีงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
2562 รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 14
2561 รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 45
2561 รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 52
2561 รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 52
2561 รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 21
2560 รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที 1 6
2560 รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที 2 6
2560 รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที 4 9