รายงาน

ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ผ่านความเห็นชอบ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ผ่านความเห็นชอบ

# ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ผ่านความเห็นชอบ ดาวน์โหลด
1 [2565] ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา 2565 [PowerPoint นำเสนอ] 2480
2 [2565] ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา 2565 [เล่มเอกสาร] 2506
3 [2565] ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ (ส.ส.) 2565 [PowerPoint นำเสนอ] 2385
4 [2565] ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ (ส.ส.) 2565 [เล่มเอกสาร] 2406
5 [2565] ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร 2565 [PowerPoint นำเสนอ] 2336
6 [2565] ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร 2565 [เล่มเอกสาร] 2232
7 (2564) ชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภา (เล่มเอกสาร) 2192
8 (2564) ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา 2564 (PowerPoint นำเสนอ) 2851
9 (2564) ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา 2564 (เล่มเอกสาร) 3056
10 (2564) ชี้เเจงต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ 2564 (PowerPoint นำเสนอ) 3558
11 (2564) ชี้เเจงต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ 2564 (เล่มเอกสาร) 2850
12 (2564) ชี้เเจงต่อคณะกรรมาธิการฯ 2564 (PowerPoint นำเสนอ) 1110
13 (2564) ชี้เเจงต่อคณะกรรมาธิการฯ 2564 (เล่มเพิ่มเติม) 972
14 (2564) ชี้เเจงต่อคณะกรรมาธิการฯ 2564 (เล่มเอกสาร) 2411
15 (2563) (เอกสารเพิ่มเติม) ประกอบการชี้เเจงงบประมาณขั้นกรรมาธิการฯ 2563 วุฒิสภา 2499
16 (2563) PowerPoint นำเสนอชี้เเจงงบประมาณขั้นอนุกรรมาธิการท้องถิ่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2563 สภาผู้แทนราษฎรงาน 2829
17 (2563) เอกสารประกอบการชี้เเจงงบประมาณขั้นอนุกรรมาธิการท้องถิ่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2563 สภาผู้แทนราษฎร 2635
18 (2563) PowerPoint นำเสนอการชี้เเจงงบประมาณขั้นกรรมาธิการฯ 2563 วุฒิสภา 4196
19 (2563) เอกสารประกอบการชี้เเจงงบประมาณขั้นกรรมาธิการฯ 2563 วุฒิสภา 2608
20 (2563) PowerPoint นำเสนอการชี้เเจงงบประมาณขั้นกรรมาธิการฯ 2563 3488
21 (2563) เอกสารประกอบการชี้เเจงงบประมาณขั้นกรรมาธิการฯ 2563 สภาผู้แทนราษฎร 3434
22 (2562) เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 3260
23 (2562) เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3751
24 (2560) สรุปงบหน้าภาพรวมโครงการฯ งบปี 60 เพิ่มเติม 4996
25 (2560) เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 4916