รายงาน

ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ผ่านความเห็นชอบ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ผ่านความเห็นชอบ

# ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ผ่านความเห็นชอบ ดาวน์โหลด
1 [2566] ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา 2566 [PowerPoint นำเสนอ] 667
2 [2566] ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา 2566 [เล่มเอกสาร] 736
3 [2566] ชี้เเจงต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ 2566 (PowerPoint นำเสนอ) 863
4 [2566] ชี้เเจงต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ 2566 (เล่มเอกสาร) 344
5 [2566] ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร 2566 [PowerPoint นำเสนอ] 1698
6 [2566] ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร 2566 [เล่มเอกสาร] 2495
7 (2565) ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา 2565 [PowerPoint นำเสนอ] 5010
8 (2565) ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา 2565 [เล่มเอกสาร] 5515
9 (2565) ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ (ส.ส.) 2565 [PowerPoint นำเสนอ] 4862
10 (2565) ชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ (ส.ส.) 2565 [เล่มเอกสาร] 4482
11 (2565) ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร 2565 [PowerPoint นำเสนอ] 5801
12 (2565) ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร 2565 [เล่มเอกสาร] 4886
13 (2564) ชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภา (เล่มเอกสาร) 4410
14 (2564) ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา 2564 (PowerPoint นำเสนอ) 6034
15 (2564) ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภา 2564 (เล่มเอกสาร) 5492
16 (2564) ชี้เเจงต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ 2564 (PowerPoint นำเสนอ) 5933
17 (2564) ชี้เเจงต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ 2564 (เล่มเอกสาร) 5511
18 (2564) ชี้เเจงต่อคณะกรรมาธิการฯ 2564 (PowerPoint นำเสนอ) 2834
19 (2564) ชี้เเจงต่อคณะกรรมาธิการฯ 2564 (เล่มเพิ่มเติม) 2388
20 (2564) ชี้เเจงต่อคณะกรรมาธิการฯ 2564 (เล่มเอกสาร) 5287
21 (2563) (เอกสารเพิ่มเติม) ประกอบการชี้เเจงงบประมาณขั้นกรรมาธิการฯ 2563 วุฒิสภา 4736
22 (2563) PowerPoint นำเสนอชี้เเจงงบประมาณขั้นอนุกรรมาธิการท้องถิ่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2563 สภาผู้แทนราษฎรงาน 4882
23 (2563) เอกสารประกอบการชี้เเจงงบประมาณขั้นอนุกรรมาธิการท้องถิ่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2563 สภาผู้แทนราษฎร 4630
24 (2563) PowerPoint นำเสนอการชี้เเจงงบประมาณขั้นกรรมาธิการฯ 2563 วุฒิสภา 6778
25 (2563) เอกสารประกอบการชี้เเจงงบประมาณขั้นกรรมาธิการฯ 2563 วุฒิสภา 4316
26 (2563) PowerPoint นำเสนอการชี้เเจงงบประมาณขั้นกรรมาธิการฯ 2563 6859
27 (2563) เอกสารประกอบการชี้เเจงงบประมาณขั้นกรรมาธิการฯ 2563 สภาผู้แทนราษฎร 6330
28 (2562) เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 5716
29 (2562) เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 6751
30 (2560) สรุปงบหน้าภาพรวมโครงการฯ งบปี 60 เพิ่มเติม 7790
31 (2560) เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 8990