รายงาน

ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ผ่านความเห็นชอบ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ผ่านความเห็นชอบ

# ข้อมูลแผนงาน/โครงการที่ผ่านความเห็นชอบ ดาวน์โหลด
1 [NEW] ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร 2568 [เล่มเอกสาร] 49
2 [NEW] ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร 2568 [PowerPoint นำเสนอ] 44
3 ชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ (สส.) 2567 - (PowerPoint) 251
4 ชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ (สว.) 2567 - (เล่มเอกสาร) 194
5 ชี้เเจงคณะอนุกรรมาธิการฯ (สส.) 2567 - (PowerPoint) 309
6 ชี้เเจงคณะอนุกรรมาธิการฯ (สส.) 2567 - (เล่มเอกสาร) 251
7 ชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ (สส.) 2567 - (PowerPoint) 196
8 ชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ (สส.) 2567 - (เล่มเอกสาร) 178
9 ชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ (สว.) 2566 - (PowerPoint) 1632
10 ชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ (สว.) 2566 - (เล่มเอกสาร) 1482
11 ชี้เเจงคณะอนุกรรมาธิการฯ (สส.) 2566 - (PowerPoint) 1586
12 ชี้เเจงคณะอนุกรรมาธิการฯ (สส.) 2566 - (เล่มเอกสาร) 704
13 ชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ (สส.) 2566 - (PowerPoint) 3101
14 ชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ (สส.) 2566 - (เล่มเอกสาร) 3089
15 ชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ (สว.) 2565 - (PowerPoint) 7904
16 ชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ (สว.) 2565 - (เล่มเอกสาร) 6076
17 ชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฯ (สส.) 2565 - (PowerPoint) 7887
18 ชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฯ (สส.) 2565 - (เล่มเอกสาร) 5238
19 ชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ (สส.) 2565 - (PowerPoint) 8285
20 ชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ (สส.) 2565 - (เล่มเอกสาร) 9636
21 ชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฯ (สว.) 2564 - (เล่มเอกสาร) 4971
22 ชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ (สว.) 2564 - (PowerPoint) 10475
23 ชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ (สว.) 2564 - (เล่มเอกสาร) 6515
24 ชี้เเจงคณะอนุกรรมาธิการฯ (สส.) 2564 - (PowerPoint) 8573
25 ชี้เเจงคณะอนุกรรมาธิการฯ (สส.) 2564 - (เล่มเอกสาร) 6644
26 ชี้เเจงคณะกรรมาธิการฯ (สส.) 2564 - (PowerPoint) 3320
27 ชี้เเจงคณะกรรมาธิการฯ (สส.) 2564 - (เล่มเพิ่มเติม) 3000
28 ชี้เเจงคณะกรรมาธิการฯ (สส.) 2564 - (เล่มเอกสาร) 6064
29 ชี้เเจงคณะกรรมาธิการฯ (สว.) 2563 - (เอกสารเพิ่มเติม) 5393
30 ชี้เเจงคณะอนุกรรมาธิการฯ (สส.) 2563 - (PowerPoint) 7920
31 ชี้เเจงคณะอนุกรรมาธิการฯ (สส.) 2563 - (เล่มเอกสาร) 5034
32 ชี้เเจงคณะกรรมาธิการฯ (สว.) 2563 (PowerPoint ) 9770
33 ชี้เเจงคณะกรรมาธิการฯ (สว.) 2563 - (เล่มเอกสาร) 4796
34 ชี้เเจงคณะกรรมาธิการฯ (สส.) 2563 - (PowerPoint) 9231
35 ชี้เเจงคณะกรรมาธิการฯ (สส.) 2563 - (เล่มเอกสาร) 9928
36 ชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 2562 - (เล่มเอกสาร) 7006
37 ชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) 2562 (เล่มเอกสาร) 7674
38 สรุปงบหน้าภาพรวมโครงการฯ งบปี 60 เพิ่มเติม 12407
39 เอกสารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 12698