ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ปงม. 2567 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ปงม. 2567

Image

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมสแปนดิชแอทเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายชรินทร์ ทองสุข ให้เกียรติเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาสังคม และภาคการศึกษา