ข่าวกิจกรรม

เพิ่มประสิทธิภาพการค้าการลงทุนให้แก่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)

Image

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการค้าการลงทุนให้แก่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ของกลุ่มจังหวัด โดยไปศึกษาดูงานการบริหารของสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง หรือ Inland Container Depot : ICD การจัดการคลังสินค้า การจัดการขนส่งทางราง ณ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงคลองสาม เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 80 คน