ข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

Image

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดประชุม เตรียมความพร้อมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายชรินทร์ ทองสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมและมีผู้แท่นหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ วัตถุประสงค์ การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อม บทบาท หน้าที่ของคณะทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับทราบ/หารือ แนวทาง ขั้นตอน การบริหารพัสดุ การโอนสินทรัพย์ ต่อไป