กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

นายวิเชียร จันทรโณทัย


ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา / หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง๑

นายอัศนีย์ เชาว์วาทิน


หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา /หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง๑

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นายศิวเรศวร์ ดลประสิทธิ์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวอรุณี ชาญหัด


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวโชติรส มีอำนาจ


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายธนวัฒน์ หยิบกระโทก


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวทองคำ รักวงษ์


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน