กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

นายณรงค์ รักร้อย


หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

นางพรทิพย์ ยุทธวารีชัย


หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ

นายสุรศักดิ์ บุญประกอบ


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวโชติรส มีอำนาจ


นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวทองคำ รักวงษ์


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณัฐวรรณ หลงศรี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน