แผนงานกลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ 4 ปี

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉลี่ยงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 4 ปี

ปี แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดาวน์โหลด
2561-2565 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน 2563 596
2561-2564 (ทบทว แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน 2562 928
2561-2564 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 3540
2553-2556 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 748