ข่าวกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปี 2568 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

Image

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปี 2568 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 โดยมีรองผู้ว่าราชการการจังหวัดนครราชสีมา นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี เป็นประธาน นางกรคณา ลืออดุลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนจาก ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา จากจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ 120 คน มีวิธีการการบรรยายของผู้แทนจากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ “นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกลุ่มจังหวัด” โดยคุณ มนตรี ดีมานพ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการบรรยายจากผู้แทนสำนักงบประมาณ หัวข้อ “หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกลุ่มจังหวัด” โดยคุณมหิทธิ จันทรฉายะ ผู้อำนวยการสำนักงาน งบประมาณเขตที่ 9 และมีการแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการรายด้าน โดยคณะวิทยากรจาก ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ ร่วมอภิปราย และให้คำแนะนำในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคนิคและวิธีการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ” และประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568