รายงาน

รายงานผลการเบิกจ่ายงบรปะมาณประจำปี

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานผลการเบิกจ่ายงบรปะมาณประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ปีงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่ายงบรปะมาณประจำปี ดาวน์โหลด
2565 รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กลางปีงบประมาณ) 2539
2565 แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2589