ข่าวกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) รอบใหม่

Image

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) รอบใหม่ โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และให้โอวาท โดยการประชุมจัดในรูปแบบ Video Conference และโปรแกรม Webex เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการประชุมได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณจริญญา สายหยุด มาบรรยายเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการจัดทำตัวชี้วัด ซึ่งมีร่วมรับฟังจำนวนประมาณ 146 คน นอกจากนี้ ยังได้ระดมความเห็นในการทบทวนวิสัยทัศน์ จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ ประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัด