ข่าวกิจกรรม

ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่จ

Image

เมื่อวันที่ 16 วันที่ 20 และวันที่ 23 ธันวาคม 2565 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณก่อนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการติดตามผลการดำเนินงานทั้งโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ และโครงการ/กิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตร กิจกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ ด้านปศุสัตว์ การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM และการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโควากิว นครชัยบุรินทร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน ด้านท่องเที่ยว กิจกรรมการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ รายการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ด้านไหม กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ รายการการพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ และด้านสังคม กิจกรรมการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน