ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการ การดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

Image

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) และสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการ การดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินทรัพย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องแกรด์ บอลรูม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา จำนวนผู้เข้าการฝึกอบรม 390 คน และในรูปแบบออนไลน์ ในจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ (โดยเป็นการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการฯ พ.ศ.2566)