ข่าวกิจกรรม

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉ.ทบทวนปี พ.ศ. 2567

Image

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Webex โดยมีผู้้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานเปิดการประชุม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ร่วมรับฟังการประชุม มีผู้เข้าร่วมทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาสังคม และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมรับฟัง