หน้าที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

หน้าที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

หน้าที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1หน้าที่ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดฯ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ
  - บังคับบัญชาข้าราชการ
  - ประสานการจัดทำแผนฯ และงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
  - บูรณาการแผนงาน โครงการและงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
  - ประสานงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
  - พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม
หัวหน้าสำนัก OSM
  - งานควบคุมการบริหารงานของสำนัก OSM
  - งานเลขานุการประชุม ก.บ.ก.
  - งานบูรณาการแผนงาน โครงการและงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
  - ประสานงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
  - พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม
ฝ่ายบริหารทั่วไป
  - งานสารบรรณ
  - งานบริหารงานบุคคล
  - งานการเงินและบัญชีของกลุ่มจังหวัด
  - งานจัดการประชุม
  - งานพัฒนาองค์ความรู้
  - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
* งานสารบรรณ
  - จัดทำทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือ
  - จัดทำทะเบียนควบคุมประกาศ / คำสั่ง
  - จัดเก็บรักษาและทำลายเอกสารทางราชการ
* งานบริหารงานบุคคล
  - ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการประจำสำนัก OSM
  - ควบคุมวันลากิจ ลาป่วยของข้าราชการ
  - จัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากร
  - พัฒนาบุคลากรด้าน IT
* ด้านการเงินและบัญชี
  - ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดในระบบ GFMIS
  - จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ
  - งานควบคุมทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ของสำนัก OSM
  - สรุปและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
* งานจัดการประชุม
  - จัดการประชุมของสำนัก OSM
  - นัดหมายการประชุม การจัดทำวาระการประชุม และอำนวยการประชุม
  - จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งมติให้แต่ละจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - เผยแพร่มติที่ประชุม ก.บ.ก. ให้สาธารณชนทราบ
* งานพัฒนาองค์ความรู้
  - พัฒนาองค์ความรู้ (KM) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานประจำสำนัก OSM และจังหวัดในกลุ่ม
  - เสริมสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มทั้งภายใน และภายนอกกลุ่มจังหวัด
  - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มจังหวัด
* งานอื่นๆ ที่ ก.บ.ก. มอบหมาย
กลุ่ม พัฒนายุทธศาสตร์
  - งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลุ่มจังหวัด
  - งานทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
  - งานจัดทำคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัด
  - งานจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด
  - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
* งานจัดทำระบบฐานข้อมูล
  - จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ
  - วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอ ก.บ.ก. เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
  - พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลภายในกลุ่มจังหวัด
* งานทบทวนและจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
  - ทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล
  - จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดประจำปีให้เป็นไปตามที่ ก.น.จ. กำหนด
  - บูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์ของแต่ละจังหวัดให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของกลุ่มจังหวัด
  - จัดทำประชาคมแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด
  - เสนอแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดให้ ก.น.จ. เห็นชอบ
  - แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
* การจัดทำคำของบประมาณกลุ่มจังหวัด
  - จัดทำรายละเอียดโครงการและคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัด
  - บูรณาการงบประมาณของกลุ่มจังหวัดกับ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - จัดทำประชาคมการจัดแผนงาน / โครงการและงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
  - บันทึกข้อมูลรายละเอียดคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัดลงในระบบ e – Budgeting ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด
  - เสนอแผนงาน/โครงการและคำของบประมาณให้ ก.บ.ก. เห็นชอบ
  - เสนอแผนงาน/โครงการและคำของบประมาณให้รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบและ ก.น.จ. ให้ความเห็นชอบ
  - แจ้งผลการอนุมัติงบประมาณให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
* งานจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด
  - จัดทำตัวชี้วัด (KPI) ของกลุ่มจังหวัด
  - จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดกับ อปท. หรท่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
* งานอื่นๆ ตามที่ ก.บ.ก. มอบหมาย
กลุ่ม ติดตามและประเมินผล
  - งานพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของกลุ่มจังหวัด
  - งานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัด
  - งานจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผลและรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
* งานพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
  - พัฒนาระบบและวัดผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดประจำปี การใช้จ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด
  - ประสานงานกับจังหวัดต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค เพื่อรายงานให้ ก.บ.ก. ทราบ และหาทางแก้ไข
* งานจัดทำสรุปและรายงานผล
  - จัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผลพร้อมวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาให้ ก.บ.ก.
  - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัด เพื่อเสนอ ก.น.จ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
* งานอื่นๆ ตามที่ ก.บ.ก. มอบหมาย