รายงาน

รายงานการเงิน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

# รายงานการเงิน ดาวน์โหลด
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 11
2 รายละเอียดบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองเดือน ก.ย. 63 52
3 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2563 68
4 รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2563 76
5 รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2563 48
6 รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563 48
7 รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563 47
8 รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2563 61
9 รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2563 85
10 รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 136
11 รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2563 44
12 รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562 41
13 รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2562 102
14 รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2562 46
15 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 93