รายงาน

รายงานการเงิน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

# รายงานการเงิน ดาวน์โหลด
1 รายละเอียดบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองเดือน ก.ย. 63 3
2 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2563 3
3 รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2563 2
4 รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2563 4
5 รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563 3
6 รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563 2
7 รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2563 2
8 รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2563 3
9 รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 2
10 รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2563 3
11 รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562 3
12 รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2562 2
13 รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2562 2
14 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14