รายงาน

รายงานการเงิน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

# รายงานการเงิน ดาวน์โหลด
1 รายละเอียดบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองเดือน ก.ย. 63 14
2 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2563 13
3 รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2563 13
4 รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2563 14
5 รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563 15
6 รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563 11
7 รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2563 14
8 รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2563 14
9 รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 12
10 รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2563 13
11 รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2562 13
12 รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2562 11
13 รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2562 13
14 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 34