รายงาน

รายงานการเงิน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

# รายงานการเงิน ดาวน์โหลด
1 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2562 5
2 รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2562 2
3 รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2562 9
4 รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2562 2
5 รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2562 6
6 รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2562 2
7 รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2562 2
8 รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 6
9 รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2562 3
10 รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2561 3
11 รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2561 1
12 รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2561 2
13 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2561 64
14 รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2561 63
15 รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2561 63
16 รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2561 58
17 รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2561 64
18 รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2561 71
19 รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2561 67
20 รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 70
21 รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2561 152
22 รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2560 142
23 รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560 150
24 รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2560 146
25 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2560 147
26 รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 140
27 รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2560 157
28 รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2560 141
29 รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2560 152
30 รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2560 159
31 รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2560 151