รายงาน

รายงานการเงิน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

# รายงานการเงิน ดาวน์โหลด
1 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2561 6
2 รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2561 5
3 รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2561 5
4 รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2561 5
5 รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2561 6
6 รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2561 7
7 รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2561 6
8 รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 6
9 รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2561 48
10 รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2560 56
11 รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560 57
12 รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2560 60
13 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2560 57
14 รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 57
15 รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2560 66
16 รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2560 65
17 รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2560 61
18 รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2560 67
19 รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2560 61