รายงาน

รายงานการเงิน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

# รายงานการเงิน ดาวน์โหลด
1 รายละเอียดบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองเดือน ก.ย. 66 29
2 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2566 34
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 36
4 รายละเอียดบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองเดือน ก.ย. 65 113
5 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2565 181
6 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 85
7 รายละเอียดบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองเดือน ก.ย. 64 4345
8 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2564 1382
9 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1926
10 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3609