รายงาน

รายงานการเงิน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

# รายงานการเงิน ดาวน์โหลด
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6
2 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2562 27
3 รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2562 52
4 รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2562 28
5 รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2562 25
6 รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2562 25
7 รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2562 34
8 รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2562 23
9 รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 84
10 รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2562 38