รายงาน

รายงานการเงิน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

# รายงานการเงิน ดาวน์โหลด
1 รายละเอียดบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองเดือน ก.ย. 65 5
2 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2565 10
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5
4 รายละเอียดบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองเดือน ก.ย. 64 2626
5 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2564 1032
6 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1815
7 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2979