รายงาน

รายงานการเงิน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

# รายงานการเงิน ดาวน์โหลด
1 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2561 38
2 รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2561 33
3 รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2561 36
4 รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2561 34
5 รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2561 33
6 รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2561 40
7 รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2561 38
8 รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 38
9 รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2561 104
10 รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2560 99
11 รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2560 105
12 รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2560 105
13 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2560 103
14 รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2560 99
15 รายงานงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2560 109
16 รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2560 101
17 รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2560 107
18 รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2560 115
19 รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2560 107