รายงาน

รายงานการเงิน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการเงินกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

# รายงานการเงิน ดาวน์โหลด
1 รายละเอียดบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองเดือน ก.ย. 65 23
2 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2565 47
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18
4 รายละเอียดบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองเดือน ก.ย. 64 3008
5 รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2564 1116
6 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1838
7 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 3100