ข่าวกิจกรรม

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางและวิธีปฏิบัติของการโอนทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

Image

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางและวิธีปฏิบัติของการโอนทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องให้กับผู้เข้ารับการอบรม และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของการโอนทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 110 คน โดยเชิญผู้แทนสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมกรีนวิล ลากูน่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา