ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในการทำงาน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Image

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้มแข็งในการทำงาน ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564 ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชน การวิเคราะห์กระแสโลก (Mega Trend) ผลกระทบจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อเตรียมจัดทำยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน ความสัมพันธ์ และพัฒนาการประสานงาน และศึกษาเรียนรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง เพื่อเป็นแนวคิดในการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด