บทบาท / หน้าที่

บทบาท / หน้าที่

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

รายละเอียดเกี่ยวกับ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

บทบาท :

    กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จะมีบทบาทหลักในการประสานงานและบูรณาการ ไม่มีอำนาจในการบริหารสั่งการตามกฏหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือกฏหมายอื่น โดยจะมีบทบาทดังนี้
  1) เป็นเจ้าภาพในการประสานเพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ แผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการถ่ายทอดเป้าหมาย ระดับกลุ่มจังหวัดไปสู่เป้าหมายระดับจังหวัด
  2) การบูรณาการแผนงานโครงการ และงบประมาณของกลุ่มจังหวัด
  3) การบริหารการวัดผลการดำเนินงาน
  4) ส่งเสริมการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
  5) พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในกลุ่มจังหวัด
          

หน้าที่

  1) งานเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ บูรณาการ (ก.บ.ก.)
  2) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประสานเชื่อมโยงกลยุทธ์ในระดับต่างๆ การบูรณากรแผนงานและงบประมาณ และการเป็นศูนย์กลางข้อมูลยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
  3) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัดและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(กบก)
  4) ประสานงานระหว่างจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง การบูรณาการแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติการของจังหวัด การสนับสนุนการผลักดันการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
  5) จัดให้มีการประชุมหารือเพื่อการจัดทำแผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด รวมทั้งการขอรับความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับประเด็น สำคัญๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
  6) จัดทำเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้และข่าวสารของกลุ่มจังหวัด
  7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ ก.บ.ก. มอบหมาย