ความเป็นมา

ความเป็นมา

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

ความเป็นมา :

ความเป็นมาของการจัดตั้งสำนักบริหาร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด หรือ OSM
  1. ความเป็นมาของการจัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด:
    (1) แนวคิดของ Kaplan และ Norton Robert S. Kaplan และ David P. Norton ได้เสนอแนวคิดในวารสาร Harvard Business Review เรื่อง The Office of Strategy Management เพื่ออธิบายถึงสาเหตุของความล้มเหลวในการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยในองค์การส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 60-90 มักจะประสบปัญหาความล้มเหลวในการบริหารยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่องค์การดังกล่าวมีรูปแบบการบริหารงานแบบแยกส่วน (fragmentation) มีขั้นตอนการทำงานที่ต่างจากคนทำและต่างคนต่างรายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชา ตามสายบังคับบัญชาของตนเอง ทำให้เกิด ปัญหาของการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติภายในองค์การและขาดความเชื่อมโยง ซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ Robert S. Kaplan และ David P. Norton จึงได้ศึกษาวิจัยและเขียนหนังสือเรื่อง The Strategy-Focused Organization ขึ้นเพื่ออธิบายถึงความสำคัญของการยึด ยุทธศาสตรเป็นหลัก โดยใช้ยุทธศาสตร์เป้นศูนย์กลางของระบบการบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงานรวมถึงอธิบายวิธีหรือแนวทางในการพัฒนาไปสู่องค์การที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ ซึ่งได้เสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในระดับองค์การที่เรียกว่า”สำนัก บริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด The Office of Strategy Management หรือ OSM ” เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่งการบริหารยุทศาสตร์เป็นการเฉพาะมีลักษณะเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก คล่องตัวทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ขององค์การไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการเกี่ยวกับการนำ ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติและการประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำยุทธศาสตร์ขององค์การไปสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งแนวคิดและ ทฤษฏีดังกล่าวได้ถูกหน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ผประโยชน์ในเวลาต่อมา
    (2) จากแนวคิดของ Kaplan และ Norton ดังกล่าว สำนักงาน ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย จึงได้ร่วมหารือและเห็นร่วมกันที่จะให้มี สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติเป็นเจ้าภาพในการประสานยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ ในระดับกลุ่มจังหวัดรวมการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประสานงานกับหน่วยงานอำนวยการระดับชาติได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงาน ก.พงร. สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณและ สศช.

  2.วัตถุประสงค์
    การจัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติ การกลุ่มจังหวัดเพื่อเป็นเจ้าภาพในการประสานงานเพื่อเชื่อม โยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดไปสู่กการปฏิบัติให้บังเกิดผลโดยทำ หน้าที่เป็นสำนักเลขานุการของคณะกรรมการบริหารงาน กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

  3.การจัดองค์กร
    1) คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 110/2551 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ให้จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดขึ้น
    2) เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย และอยู่ในบังคับบัญชาของผู้สาน กลุ่มจังหวัด