ข่าวกิจกรรม

ตู้ปันสุขโคราช

Image

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นางกรคณา ลืออดุลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และทีมงาน ได้ร่วมกับจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยนำสิ่งของมาบริจาคที่ตู้ปันสุข โคราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1