วิสัยทัศน์

”ประตู อีสานสู่สากล“

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด ภาค ต.อ.น.ล 1 : ” ประตู อีสานสู่สากล“


ประเด็นยุทธศาสตร์ :

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตร
  เพื่อให้เกษตรกรมีขีดความ สามารถในการผลิตและการตลาด เช่น ข้าวหอมมะลิ และมันสำปะหลัง กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาให้ผลผลิตมีคุณภาพและมาตรฐาน

  2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหม เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม รวมทั้งการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน กลยุทธ์
    2.1. ส่งเสริมผู้ประกอบการไหมรายใหม่
    2.2. ฝึกอบรมสมาชิกกลุ่มประกอบการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

  3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
  กลยุทธ์
      3.1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
      3.2. พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
      3.3. พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว

  4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพ และ ทักษะฝีมือแรงงานสู่สากล