ข่าวกิจกรรม

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉ.ทบทวนปี พ.ศ. 2568

Image

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี เป็นประธานในฐานะผู้แทนของหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และมีนางกรคณา ลืออดุลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารหรือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากหอการค้าจังหวัด ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับคัดเลือก และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟัง และผ่านระบบ WEBEX