ข่าวประชาสัมพันธ์

Image

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กำหนดจัดประชุมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อเนื่องจากที่กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ฉบับทบทวน) กำหนดส่งวันที่ 24 กันยายน 2561 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ!

สิ่งที่น่าสนใจ

  • ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภ
ทั้งหมด
 24 ส.ค. 61   การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2561
 14 มิ.ย. 61   กำหนดประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2561
 18 มิ.ย. 61   โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด
ทั้งหมด
  • แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด ฯ
      30 มี.ค. 61 3/2561 102
  • แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.)
      08 ต.ค. 58 ที่ 26/2558 240
  • ออกติดตามนิเทศ จังหวัดในกลุ่ม
      09 ส.ค. 59 นม 11021/ว 45 238
ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

Image

กิจกรรมที่ 3

การอบรม ต่างๆ นานา


Image

กิจกรรมที่ 3

การอบรม ต่างๆ นานา

Image

กิจกรรม ๒

รายละเอียกข่าวกิจกรรม ๒

Image

ข่าวกิจกรรมการประชุมประจำปี

จังหวัดนครราชสีมา จัดการประชุมประจำปีหฟวกหาส่ฟหวสากด่ฟวหสกาด่ฟหวสกาด่ฟหวสกดา่ฟวหสกดา่ฟหวสกาด่ฟหวสกาด่ฟสหวาก่ดส

อ่านทั้งหมด

กลุ่มจังหวัด

Image
More info

นครราชสีมา

Image
More info

ชัยภูมิ

Image
More info

บุรีรัมย์

Image
More info

สุรินทร์