ข่าวประชาสัมพันธ์

Image

ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 8 - 2560

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 8 / 2560 เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นรองประธานการประชุม

หมายเหตุ!

สิ่งที่น่าสนใจ

  • ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 8 - 2560
  • โครงสร้าง/บุคลากร สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
  • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคต
ทั้งหมด
  • แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.)
      08 ต.ค. 58 ที่ 26/2558 108
  • ออกติดตามนิเทศ จังหวัดในกลุ่ม
      09 ส.ค. 59 นม 11021/ว 45 117
ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

Image

กิจกรรมที่ 3

การอบรม ต่างๆ นานา


Image

กิจกรรมที่ 3

การอบรม ต่างๆ นานา

Image

กิจกรรม ๒

รายละเอียกข่าวกิจกรรม ๒

Image

ข่าวกิจกรรมการประชุมประจำปี

จังหวัดนครราชสีมา จัดการประชุมประจำปีหฟวกหาส่ฟหวสากด่ฟวหสกาด่ฟหวสกาด่ฟหวสกดา่ฟวหสกดา่ฟหวสกาด่ฟหวสกาด่ฟสหวาก่ดส

อ่านทั้งหมด

กลุ่มจังหวัด

Image
More info

นครราชสีมา

Image
More info

ชัยภูมิ

Image
More info

บุรีรัมย์

Image
More info

สุรินทร์