ข่าวประชาสัมพันธ์

Image

มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตัวแทนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 "นครชัยบุรินทร์" ร่วมพิธีเปิดและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมกับผู้แทนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนราชการ องค์การมหาชน และภาคเอกชน ในงาน“มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ 1) เพื่อเสริมสร้างและประชาสัมพันธ์เรื่องราว (Story) อารยธรรมผ้าของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และภาคอีสาน 2) เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองตามแนวทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative) การเพิ่มมูลค่า (Value added) และรายได้ให้แก่ประชาชนและกลุ่มผู้ผลิตผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอุดรธานีและภาคอีสาน 3) เพื่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) ภูมิปัญญาและการต่อยอดนวัตกรรม (Innovation) ด้านผ้าพื้นเมืองให้ก้าวสู่ตลาดที่มีมูลค่าสูง และตลาดสากลในทิศทางตามยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 โดยมีจังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งกำหนดงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุ!

สิ่งที่น่าสนใจ

  • มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018 ประจำปีงบประมาณ พ
  • การประชุมสัมมนาเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 8 - 2560
ทั้งหมด
 26 มี.ค. 61   ศึกษาดูงาน สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบัง
 21 ก.พ. 61   การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2561
ทั้งหมด
  • แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.)
      08 ต.ค. 58 ที่ 26/2558 156
  • ออกติดตามนิเทศ จังหวัดในกลุ่ม
      09 ส.ค. 59 นม 11021/ว 45 163
ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

Image

กิจกรรมที่ 3

การอบรม ต่างๆ นานา


Image

กิจกรรมที่ 3

การอบรม ต่างๆ นานา

Image

กิจกรรม ๒

รายละเอียกข่าวกิจกรรม ๒

Image

ข่าวกิจกรรมการประชุมประจำปี

จังหวัดนครราชสีมา จัดการประชุมประจำปีหฟวกหาส่ฟหวสากด่ฟวหสกาด่ฟหวสกาด่ฟหวสกดา่ฟวหสกดา่ฟหวสกาด่ฟหวสกาด่ฟสหวาก่ดส

อ่านทั้งหมด

กลุ่มจังหวัด

Image
More info

นครราชสีมา

Image
More info

ชัยภูมิ

Image
More info

บุรีรัมย์

Image
More info

สุรินทร์