ข่าวประชาสัมพันธ์

Image

การประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้นำข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี จำนวน 5 ด้าน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้แทนจากภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้นำเสนอ ประกอบด้วย นายรัชวุฒิ กฤตสิน รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวนำและขอบคุณ ด้านเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ นำเสนอด้านแหล่งน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 นำเสนอเรื่องการส่งเสริมการแปรรูป และการตลาดผลิตอาหาร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยร้อยตรีหญิงระนองรัตน์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา ด้านการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน โดยนายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ด้านการท่องเที่ยว โดยนายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ ด้านคุณภาพชีวิต โดยนายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ!

สิ่งที่น่าสนใจ

 • การประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
 • มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018 ประจำปีงบประมาณ พ
 • การประชุมสัมมนาเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้งหมด
 14 มิ.ย. 61   กำหนดประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2561
 18 มิ.ย. 61   โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด
 26 มี.ค. 61   ศึกษาดูงาน สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบัง
ทั้งหมด
 • แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด ฯ
    30 มี.ค. 61 3/2561 8
 • แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.)
    08 ต.ค. 58 ที่ 26/2558 166
 • ออกติดตามนิเทศ จังหวัดในกลุ่ม
    09 ส.ค. 59 นม 11021/ว 45 173
ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

Image

กิจกรรมที่ 3

การอบรม ต่างๆ นานา


Image

กิจกรรมที่ 3

การอบรม ต่างๆ นานา

Image

กิจกรรม ๒

รายละเอียกข่าวกิจกรรม ๒

Image

ข่าวกิจกรรมการประชุมประจำปี

จังหวัดนครราชสีมา จัดการประชุมประจำปีหฟวกหาส่ฟหวสากด่ฟวหสกาด่ฟหวสกาด่ฟหวสกดา่ฟวหสกดา่ฟหวสกาด่ฟหวสกาด่ฟสหวาก่ดส

อ่านทั้งหมด

กลุ่มจังหวัด

Image
More info

นครราชสีมา

Image
More info

ชัยภูมิ

Image
More info

บุรีรัมย์

Image
More info

สุรินทร์