ข่าวประชาสัมพันธ์

Image

การประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ Video Conference ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ!

สิ่งที่น่าสนใจ

 • การประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปั
 • การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทั้งหมด
 11 ธ.ค. 62   คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา
 08 ธ.ค. 62   คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ 2563 สภาผู้แทนราษฎร
 30 พ.ย. 62   ชี้แจงคณะกรรมมาธิการฯ 2563 (สภาผู้แทนราษฎร)
ทั้งหมด
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
    08 พ.ย. 65 19/2565 25
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
    17 มิ.ย. 65 4/2565 63
 • คู่มือการขออนุญาตใช้พื้นที่จากส่วนราชการ
    31 ส.ค. 64 คู่มือ 86
ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

Image

ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่จ

เมื่อวันที่ 16 วันที่ 20 และวันที่ 23 ธันวาคม 2565 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณก่อนที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการติดตามผลการดำเนินงานทั้งโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ และโครงการ/กิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตร กิจกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตนครชัยบุรินทร์ ด้านปศุสัตว์ การยกระดับมาตรฐานฟาร์ม และการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM และการยกระดับการผลิตโคเนื้อคุณภาพ และโควากิว นครชัยบุรินทร์เพื่อสนับสนุนการส่งออกที่มีมาตรฐาน ด้านท่องเที่ยว กิจกรรมการพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนครชัยบุรินทร์ รายการเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินครชัยบุรินทร์ ด้านไหม กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแปลงหม่อนให้มีคุณภาพ รายการการพัฒนาโรงเรือนอัจฉริยะ และด้านสังคม กิจกรรมการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน


Image

ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่จ

เมื่อวันที่ 16 วันที่ 20 และวันที่ 23 ธันวาคม 2565 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานติดตา...

Image

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉ.ทบทวนปี พ.ศ. 2567

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ...

Image

ประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉ.ทบทวนปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันมี่ 8 กันยายน 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค...

Image

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ปงม. 2567 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ปงม. 2567

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบป...

อ่านทั้งหมด

กลุ่มจังหวัด

Image
More info

นครราชสีมา

Image
More info

ชัยภูมิ

Image
More info

บุรีรัมย์

Image
More info

สุรินทร์