ข่าวประชาสัมพันธ์

Image

นครชัยบุรินทร์

หมายเหตุ!

สิ่งที่น่าสนใจ

 • นครชัยบุรินทร์
 • ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันอ
 • นครชัยบุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการจั
ทั้งหมด
 11 ธ.ค. 62   คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา
 08 ธ.ค. 62   คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ 2563 สภาผู้แทนราษฎร
 30 พ.ย. 62   ชี้แจงคณะกรรมมาธิการฯ 2563 (สภาผู้แทนราษฎร)
ทั้งหมด
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
    23 พ.ค. 66 2/2566 56
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
    08 พ.ย. 65 19/2565 116
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
    17 มิ.ย. 65 4/2565 153
ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

Image

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

วันที่ 23 พ.ย. 66 เวลา 13.30 น. กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และประชุมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ WEBEX ทั้ง 4 จังหวัด โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในส่วนจังหวัดชัยภูมิติดติดภารกิจ มอบผู้แทนเข้าร่วมประชุม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 จังหวัดเข้าร่วมการประชุมเพื่อกำหนดจัดทำร่างปฏิทินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมกำหนดแนวทางและเครื่องมือสำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการฯ และกำหนดระยะเวลาการตรวจติดตามและลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดเพื่อรับทราบการดำเนินงานในสภาพพื้นที่จริงต่อไป


Image

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

วันที่ 23 พ.ย. 66 เวลา 13.30 น. กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด...

Image

ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มจังหวัดฯ ได้จัดประชุม เตรียมความพร้อมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดฯ ณ ห้องปร...

Image

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉ.ทบทวนปี พ.ศ. 2568

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ...

Image

การฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการ การดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) และสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสู...

อ่านทั้งหมด

กลุ่มจังหวัด

Image
More info

นครราชสีมา

Image
More info

ชัยภูมิ

Image
More info

บุรีรัมย์

Image
More info

สุรินทร์