ข่าวประชาสัมพันธ์

Image

การประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ Video Conference ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

หมายเหตุ!

สิ่งที่น่าสนใจ

 • การประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • ประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ ร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปั
 • การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ทั้งหมด
 11 ธ.ค. 62   คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา
 08 ธ.ค. 62   คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ 2563 สภาผู้แทนราษฎร
 30 พ.ย. 62   ชี้แจงคณะกรรมมาธิการฯ 2563 (สภาผู้แทนราษฎร)
ทั้งหมด
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
    08 พ.ย. 65 19/2565 42
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
    17 มิ.ย. 65 4/2565 82
 • คู่มือการขออนุญาตใช้พื้นที่จากส่วนราชการ
    31 ส.ค. 64 คู่มือ 110
ทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม

Image

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด

เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมสีมาธานี ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลสถานการณ์ของกลุ่มจังหวัด ข้อมูลความต้องการของประชาชน ปัจจัยและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด เพื่อจัดทำเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด และแผนงานโครงการที่สำคัญจำเป็นต้องผลักดัน โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุม นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานด้านจัดทำแผน/ยุทธศาสตร์ของจังหวัด นกลุ่มจังหวัด อำเภอทุกอำเภอในกลุ่มจังหวัด ภาคเอกชน 3 สถาบัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ 190 คน มีวิธีการในลักษณะของการบรรยาย การระดมความคิดเห็น และแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการรายด้าน ซึ่งวิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร. อนิรุธ พิพัฒน์ประภา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาให้ความรู้และให้คำปรึกษาในการประชุมครั้งนี้ด้วย


Image

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัด

เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2566 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตขอ...

Image

ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่จ

เมื่อวันที่ 16 วันที่ 20 และวันที่ 23 ธันวาคม 2565 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้ร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานติดตา...

Image

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉ.ทบทวนปี พ.ศ. 2567

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ...

Image

ประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉ.ทบทวนปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันมี่ 8 กันยายน 2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค...

อ่านทั้งหมด

กลุ่มจังหวัด

Image
More info

นครราชสีมา

Image
More info

ชัยภูมิ

Image
More info

บุรีรัมย์

Image
More info

สุรินทร์