รายงาน

รายงานการประชุม อื่นๆ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม อื่นๆ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

# รายงานการประชุม อื่นๆ ดาวน์โหลด
1 4. เอกสารแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 235
2 3.เอกสารบรรยาย (พิเศษ) การดูแลสุขภาพ (โดยนางณัฐมนัส โมรานอก หรือคุณหมอหมวย และ ดร.สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ ) 358
3 2.เอกสารบรรยายอบรมการเขียนโครงการ(โดยนายธนิต ภูมิถาวร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิจิตร) 904
4 1.เอกสารบรรยายอบรมการเขียนโครงการ (โดยผู้แทนสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 863