รายงาน

รายงานการประชุม ก.ร.อ.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม ก.ร.อ.

# รายงานการประชุม ก.ร.อ. วันที่ประชุม ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุม กรอ. 2567 ครั้งที่ 4 25 เม.ย. 67 102
2 ระเบียบวาระการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ ครั้งที่ 4/2567 25 เม.ย. 67 86
3 รายงานการประชุม กรอ. 2567 ครั้งที่ 3 21 ก.พ. 67 103
4 รายงานการประชุม กรอ. 2567 ครั้งที่ 2 21 ธ.ค. 66 111
5 รายงานการประชุม กรอ. 2567 ครั้งที่ 1 26 ต.ค. 66 169
6 6/2566 บรรยายพิเศษ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1” โดย ดร.ณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ 26 ต.ค. 546 220
7 รายงานการประชุม กรอ. 2566 ครั้งที่ 5 20 ก.ย. 66 180
8 4/2566 รายงานการประชุม กรอ. 2566 ครั้งที่ 4 24 ส.ค. 66 169
9 4/2566 "ผลการสำรวจข้อมูลความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจขอองผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา" ดร.ณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 24 ส.ค. 66 128
10 4/2566 บรรยายพิเศษ "นวัตกรรมและผลการวิจัย เพื่อการต่อยอด พัฒนาของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์” ดร.มัลลิกา สังข์สนิท (มทส.) 24 ส.ค. 66 162
11 รายงานการประชุม กรอ. 2566 ครั้งที่ 3 03 ก.ค. 66 171
12 เอกสารการนำเสนอ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ การพัฒนาโครงข่ายรถไฟ โดย กรมการขนส่งทางราง 03 ก.ค. 66 198
13 เอกสารการนำเสนอ ร่างแผนแม่บท MR-MAP โดย สนข. 03 ก.ค. 66 173
14 เอกสารการบรรยาย หัวข้อ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals: SDGs (SDGs) 03 ก.ค. 66 498
15 รายงานการประชุม กรอ. 2566 ครั้งที่ 2 21 เม.ย. 66 174
16 2/2566 การบรรยาย หัวข้อ นวัตกรรมเพื่อการเกษตร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย อาจารย์ถวิล สุวรรณมณี นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย 20 เม.ย. 66 206
17 การบรรยาย หัวข้อ การค้ายุคหลังโควิด กับทิศทางการพัฒนาด้านการค้ากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดย พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 20 เม.ย. 66 159
18 การบรรยาย หัวข้อ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์ โดย อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 20 เม.ย. 66 243
19 การบรรยาย หัวข้อ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์กับการท่องเที่ยว มิติใหม่ โดย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา 20 เม.ย. 66 217
20 แบบกรอ. 3 04 เม.ย. 66 179
21 แบบกรอ. 2 04 เม.ย. 66 202
22 แบบกรอ. 1 04 เม.ย. 66 220
23 รายงานการประชุม กรอ. 2566 ครั้งที่ 1 08 ก.พ. 66 580
24 รายงานการประชุม กรอ. 2565 ครั้งที่ 2 24 พ.ย. 65 299
25 คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กรอ.จังหวัด และกลุ่มจังหวัด 24 พ.ย. 65 270
26 รายงานการประชุม กรอ. 2565 ครั้งที่ 1 23 มิ.ย. 65 446
27 1/2565 4. บรรยาย เรื่อง “ฟื้นเศรษฐกิจ พลิกวิกฤต ด้วยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดย นายสุรวัช อัครวรมาศ 23 มิ.ย. 65 1652
28 1/2565 3. บรรยาย เรื่อง “กระบวนการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการที่มีโอกาส ได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่” โดยนายไพศาล จตุรพิธพร 23 มิ.ย. 65 2104
29 1/2565 2. บรรยาย เรื่อง “INDUSTRY 4.0” THE FUTURE INDUSTRY โดยประธาน สภาอุตาหกรรมแห่งประเทศไทย 23 มิ.ย. 65 3062
30 1/2565 1. บรรยาย เรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทย หลังโควิด – 19” โดย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 23 มิ.ย. 65 1578
31 รายงานการประชุม กรอ. 2564 ครั้งที่ 1 18 พ.ย. 64 4135
32 เอกสารประกอบการประชุม กรอ. วันที่ 18-11-2564 18 พ.ย. 64 7725
33 รายงานการประชุม กรอ. 2563 ครั้งที่ 3 17 พ.ย. 63 7360
34 รายงานการประชุม กรอ. 2563 ครั้งที่ 2 23 ก.ค. 63 9487
35 รายงานการประชุม กรอ. 2563 ครั้งที่ 1 19 ก.พ. 63 7227
36 รายงานการประชุม กรอ. 2562 ครั้งที่ 1 20 ธ.ค. 62 6883
37 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 4 11 ก.ย. 61 7471
38 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 3 14 มิ.ย. 61 5960
39 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 2 17 เม.ย. 61 8727
40 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 1 24 ม.ค. 61 6284
41 รายงานการประชุม กรอ. 2560 ครั้งที่ 2 27 เม.ย. 60 8186
42 รายงานการประชุม กรอ. 2560 ครั้งที่ 1 21 ก.พ. 60 7032
43 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 4 15 ก.ย. 59 4940
44 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 3 15 ก.ค. 59 3975
45 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 2 25 มี.ค. 59 6886
46 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 1 16 ก.พ. 59 6306
47 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 3 21 ธ.ค. 58 6938
48 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 2 18 พ.ย. 58 6880
49 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 1 15 ก.ค. 58 5514