รายงาน

รายงานการประชุม ก.ร.อ.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม ก.ร.อ.

# รายงานการประชุม ก.ร.อ. วันที่ประชุม ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุม กรอ. 2567 ครั้งที่ 1 26 ต.ค. 66 4
2 6/2566 บรรยายพิเศษ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1” โดย ดร.ณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ 26 ต.ค. 546 29
3 รายงานการประชุม กรอ. 2566 ครั้งที่ 5 20 ก.ย. 66 40
4 4/2566 รายงานการประชุม กรอ. 2566 ครั้งที่ 4 24 ส.ค. 66 38
5 4/2566 "ผลการสำรวจข้อมูลความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจขอองผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา" ดร.ณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 24 ส.ค. 66 31
6 4/2566 บรรยายพิเศษ "นวัตกรรมและผลการวิจัย เพื่อการต่อยอด พัฒนาของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์” ดร.มัลลิกา สังข์สนิท (มทส.) 24 ส.ค. 66 33
7 รายงานการประชุม กรอ. 2566 ครั้งที่ 3 03 ก.ค. 66 55
8 ระเบียบวาระการประชุม กรอ. 2566 ครั้งที่ 3 03 ก.ค. 66 37
9 เอกสารการนำเสนอ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ การพัฒนาโครงข่ายรถไฟ โดย กรมการขนส่งทางราง 03 ก.ค. 66 37
10 เอกสารการนำเสนอ ร่างแผนแม่บท MR-MAP โดย สนข. 03 ก.ค. 66 35
11 เอกสารการบรรยาย หัวข้อ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals: SDGs (SDGs) 03 ก.ค. 66 146
12 รายงานการประชุม กรอ. 2566 ครั้งที่ 2 21 เม.ย. 66 49
13 2/2566 การบรรยาย หัวข้อ นวัตกรรมเพื่อการเกษตร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย อาจารย์ถวิล สุวรรณมณี นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย 20 เม.ย. 66 73
14 การบรรยาย หัวข้อ การค้ายุคหลังโควิด กับทิศทางการพัฒนาด้านการค้ากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดย พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 20 เม.ย. 66 51
15 การบรรยาย หัวข้อ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์ โดย อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 20 เม.ย. 66 118
16 การบรรยาย หัวข้อ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์กับการท่องเที่ยว มิติใหม่ โดย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา 20 เม.ย. 66 62
17 แบบกรอ. 3 04 เม.ย. 66 47
18 แบบกรอ. 2 04 เม.ย. 66 52
19 แบบกรอ. 1 04 เม.ย. 66 60
20 รายงานการประชุม กรอ. 2566 ครั้งที่ 1 08 ก.พ. 66 223
21 รายงานการประชุม กรอ. 2565 ครั้งที่ 2 24 พ.ย. 65 153
22 คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กรอ.จังหวัด และกลุ่มจังหวัด 24 พ.ย. 65 108
23 รายงานการประชุม กรอ. 2565 ครั้งที่ 1 23 มิ.ย. 65 244
24 1/2565 4. บรรยาย เรื่อง “ฟื้นเศรษฐกิจ พลิกวิกฤต ด้วยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดย นายสุรวัช อัครวรมาศ 23 มิ.ย. 65 1298
25 1/2565 3. บรรยาย เรื่อง “กระบวนการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการที่มีโอกาส ได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่” โดยนายไพศาล จตุรพิธพร 23 มิ.ย. 65 1890
26 1/2565 2. บรรยาย เรื่อง “INDUSTRY 4.0” THE FUTURE INDUSTRY โดยประธาน สภาอุตาหกรรมแห่งประเทศไทย 23 มิ.ย. 65 2493
27 1/2565 1. บรรยาย เรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทย หลังโควิด – 19” โดย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 23 มิ.ย. 65 1416
28 รายงานการประชุม กรอ. 2564 ครั้งที่ 1 18 พ.ย. 64 3918
29 เอกสารประกอบการประชุม กรอ. วันที่ 18-11-2564 18 พ.ย. 64 6220
30 รายงานการประชุม กรอ. 2563 ครั้งที่ 3 17 พ.ย. 63 6256
31 รายงานการประชุม กรอ. 2563 ครั้งที่ 2 23 ก.ค. 63 7422
32 รายงานการประชุม กรอ. 2563 ครั้งที่ 1 19 ก.พ. 63 6213
33 รายงานการประชุม กรอ. 2562 ครั้งที่ 1 20 ธ.ค. 62 5958
34 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 4 11 ก.ย. 61 6359
35 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 3 14 มิ.ย. 61 5165
36 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 2 17 เม.ย. 61 7438
37 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 1 24 ม.ค. 61 6017
38 รายงานการประชุม กรอ. 2560 ครั้งที่ 2 27 เม.ย. 60 6610
39 รายงานการประชุม กรอ. 2560 ครั้งที่ 1 21 ก.พ. 60 5706
40 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 4 15 ก.ย. 59 4690
41 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 3 15 ก.ค. 59 3768
42 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 2 25 มี.ค. 59 6641
43 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 1 16 ก.พ. 59 5226
44 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 3 21 ธ.ค. 58 5720
45 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 2 18 พ.ย. 58 6144
46 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 1 15 ก.ค. 58 4789