รายงาน

รายงานการประชุม ก.ร.อ.

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการประชุม ก.ร.อ.

# รายงานการประชุม ก.ร.อ. วันที่ประชุม ดาวน์โหลด
1 ระเบียบวาระการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด ฯ ครั้งที่ 4/2567 25 เม.ย. 67 6
2 รายงานการประชุม กรอ. 2567 ครั้งที่ 3 21 ก.พ. 67 19
3 รายงานการประชุม กรอ. 2567 ครั้งที่ 2 21 ธ.ค. 66 42
4 รายงานการประชุม กรอ. 2567 ครั้งที่ 1 26 ต.ค. 66 58
5 6/2566 บรรยายพิเศษ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1” โดย ดร.ณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ 26 ต.ค. 546 78
6 รายงานการประชุม กรอ. 2566 ครั้งที่ 5 20 ก.ย. 66 84
7 4/2566 รายงานการประชุม กรอ. 2566 ครั้งที่ 4 24 ส.ค. 66 89
8 4/2566 "ผลการสำรวจข้อมูลความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจขอองผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา" ดร.ณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 24 ส.ค. 66 67
9 4/2566 บรรยายพิเศษ "นวัตกรรมและผลการวิจัย เพื่อการต่อยอด พัฒนาของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์” ดร.มัลลิกา สังข์สนิท (มทส.) 24 ส.ค. 66 77
10 รายงานการประชุม กรอ. 2566 ครั้งที่ 3 03 ก.ค. 66 97
11 เอกสารการนำเสนอ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ การพัฒนาโครงข่ายรถไฟ โดย กรมการขนส่งทางราง 03 ก.ค. 66 78
12 เอกสารการนำเสนอ ร่างแผนแม่บท MR-MAP โดย สนข. 03 ก.ค. 66 80
13 เอกสารการบรรยาย หัวข้อ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals: SDGs (SDGs) 03 ก.ค. 66 355
14 รายงานการประชุม กรอ. 2566 ครั้งที่ 2 21 เม.ย. 66 87
15 2/2566 การบรรยาย หัวข้อ นวัตกรรมเพื่อการเกษตร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย อาจารย์ถวิล สุวรรณมณี นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย 20 เม.ย. 66 106
16 การบรรยาย หัวข้อ การค้ายุคหลังโควิด กับทิศทางการพัฒนาด้านการค้ากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ โดย พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 20 เม.ย. 66 83
17 การบรรยาย หัวข้อ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์ โดย อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 20 เม.ย. 66 167
18 การบรรยาย หัวข้อ กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์กับการท่องเที่ยว มิติใหม่ โดย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา 20 เม.ย. 66 95
19 แบบกรอ. 3 04 เม.ย. 66 95
20 แบบกรอ. 2 04 เม.ย. 66 101
21 แบบกรอ. 1 04 เม.ย. 66 131
22 รายงานการประชุม กรอ. 2566 ครั้งที่ 1 08 ก.พ. 66 431
23 รายงานการประชุม กรอ. 2565 ครั้งที่ 2 24 พ.ย. 65 220
24 คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กรอ.จังหวัด และกลุ่มจังหวัด 24 พ.ย. 65 184
25 รายงานการประชุม กรอ. 2565 ครั้งที่ 1 23 มิ.ย. 65 353
26 1/2565 4. บรรยาย เรื่อง “ฟื้นเศรษฐกิจ พลิกวิกฤต ด้วยการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดย นายสุรวัช อัครวรมาศ 23 มิ.ย. 65 1528
27 1/2565 3. บรรยาย เรื่อง “กระบวนการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการที่มีโอกาส ได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่” โดยนายไพศาล จตุรพิธพร 23 มิ.ย. 65 1980
28 1/2565 2. บรรยาย เรื่อง “INDUSTRY 4.0” THE FUTURE INDUSTRY โดยประธาน สภาอุตาหกรรมแห่งประเทศไทย 23 มิ.ย. 65 2885
29 1/2565 1. บรรยาย เรื่อง “อนาคตเศรษฐกิจไทย หลังโควิด – 19” โดย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 23 มิ.ย. 65 1484
30 รายงานการประชุม กรอ. 2564 ครั้งที่ 1 18 พ.ย. 64 3992
31 เอกสารประกอบการประชุม กรอ. วันที่ 18-11-2564 18 พ.ย. 64 7267
32 รายงานการประชุม กรอ. 2563 ครั้งที่ 3 17 พ.ย. 63 7135
33 รายงานการประชุม กรอ. 2563 ครั้งที่ 2 23 ก.ค. 63 8912
34 รายงานการประชุม กรอ. 2563 ครั้งที่ 1 19 ก.พ. 63 6984
35 รายงานการประชุม กรอ. 2562 ครั้งที่ 1 20 ธ.ค. 62 6686
36 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 4 11 ก.ย. 61 7187
37 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 3 14 มิ.ย. 61 5795
38 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 2 17 เม.ย. 61 8401
39 รายงานการประชุม กรอ. 2561 ครั้งที่ 1 24 ม.ค. 61 6149
40 รายงานการประชุม กรอ. 2560 ครั้งที่ 2 27 เม.ย. 60 7692
41 รายงานการประชุม กรอ. 2560 ครั้งที่ 1 21 ก.พ. 60 6634
42 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 4 15 ก.ย. 59 4793
43 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 3 15 ก.ค. 59 3855
44 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 2 25 มี.ค. 59 6755
45 รายงานการประชุม กรอ. 2559 ครั้งที่ 1 16 ก.พ. 59 5980
46 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 3 21 ธ.ค. 58 6600
47 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 2 18 พ.ย. 58 6726
48 รายงานการประชุม กรอ. 2558 ครั้งที่ 1 15 ก.ค. 58 5333