ข่าวประชาสัมพันธ์

  • การประชุมณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3 /256
  • การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ขั้นกรรมาธิการ)
  • การประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
  • มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018 ประจำปีงบประมาณ พ
  • การประชุมสัมมนาเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 8 - 2560
  • โครงสร้าง/บุคลากร สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน