รายงาน

รายงานการประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสม

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

# รายงาน ดาวน์โหลด
1 หนังสือแจ้งเวียน สรุปผลการประชุมสะสางสินทรัพย์ ผ่านระบบ Webex 70
2 เอกสารประกอบการบรรยาย การขึ้นทะเบียนของกลุ่มจังหวัด 396
3 ระเบียบวาระการประชุมสะสางสินทรัพย์คงค้างฯ (เรื่องพิจารณาของจังหวัดนครราชสีมา) 473
4 รายงานการประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างฯ ครั้งที่ 1/2564 418