รายงาน

รายงานการประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสม

สำนักบริหารยุทธศาสตร์

รายงานการประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

# รายงาน ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2565 400
2 คู่มือการโอนสินทรัพย์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับปรับปรุง ปี 2566 586
3 แบบฟอร์มเสนอคณะทำงานสะสางสินทัพย์สะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัด ฯ 342
4 แบบแบบฟอร์มสำรวจสินทรัพย์คงค้างที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 386
5 คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่ 413
6 คู่มือการโอนสินทรัพย์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับปรับปรุง ปี 2563 524
7 รายงานการประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2565 414
8 หนังสือแจ้งเวียน สรุปผลการประชุมสะสางสินทรัพย์ ผ่านระบบ Webex 2209
9 เอกสารประกอบการบรรยาย การขึ้นทะเบียนของกลุ่มจังหวัด 1953
10 ระเบียบวาระการประชุมสะสางสินทรัพย์คงค้างฯ (เรื่องพิจารณาของจังหวัดนครราชสีมา) 2166
11 รายงานการประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2564 1807