ข่าวประชาสัมพันธ์

นครชัยบุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการจัดการ การดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินทรัพย์ ของกลุ่มจังหวัดฯ


Image

นครชัยบุรินทร์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัด"โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการจัดการ การดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินทรัพย์ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) โดยใช้งบประมาณโครงการสนับสนุนการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา และในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ในการดำเนินงานในครั้งนี้จากสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย และหน่วยสนับสนุนงบประมาณ-สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

หมายเหตุ!