ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


Image

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาสังคม ทั้ง จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน

หมายเหตุ!