ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 8 - 2560


Image

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 8 / 2560 เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นรองประธานการประชุม

หมายเหตุ!