ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงสร้าง/บุคลากร สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง๑ (นครราชสีมา)


Image

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง๑ (นครราชสีมา) จัดทำ/ปรับปรุงโครงสร้าง/บุคลากร ใหม่ให้เป็นปัจจุบัน

หมายเหตุ!