ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงต่อต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา


Image

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ อาคารรัฐสภา แห่งใหม่ (เกียกกาย) กรุงเทพมหานครฯ หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 (12.19 น.)

หมายเหตุ!หากมีการเปลี่ยนวัน เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง