ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ. 2563


Image

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ยกเว้นในกลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ยกเว้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้) ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สภาผู้แทนราษฎร วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ อาคารรัฐสภา แห่งใหม่ (เกียกกาย)

หมายเหตุ!หากมีการเปลี่ยนวัน เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง