ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1


Image

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 กำหนดจัดประชุมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อเนื่องจากที่กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ฉบับทบทวน) กำหนดส่งวันที่ 24 กันยายน 2561 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ!