ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1


Image

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้นำข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี จำนวน 5 ด้าน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้แทนจากภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้นำเสนอ ประกอบด้วย นายรัชวุฒิ กฤตสิน รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวนำและขอบคุณ ด้านเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ นำเสนอด้านแหล่งน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 นำเสนอเรื่องการส่งเสริมการแปรรูป และการตลาดผลิตอาหาร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยร้อยตรีหญิงระนองรัตน์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา ด้านการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน โดยนายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ด้านการท่องเที่ยว โดยนายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ ด้านคุณภาพชีวิต โดยนายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ!