ข่าวประชาสัมพันธ์

มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


Image

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตัวแทนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 "นครชัยบุรินทร์" ร่วมพิธีเปิดและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พร้อมกับผู้แทนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนราชการ องค์การมหาชน และภาคเอกชน ในงาน“มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ 1) เพื่อเสริมสร้างและประชาสัมพันธ์เรื่องราว (Story) อารยธรรมผ้าของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และภาคอีสาน 2) เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองตามแนวทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative) การเพิ่มมูลค่า (Value added) และรายได้ให้แก่ประชาชนและกลุ่มผู้ผลิตผ้าพื้นเมืองของจังหวัดอุดรธานีและภาคอีสาน 3) เพื่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) ภูมิปัญญาและการต่อยอดนวัตกรรม (Innovation) ด้านผ้าพื้นเมืองให้ก้าวสู่ตลาดที่มีมูลค่าสูง และตลาดสากลในทิศทางตามยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 โดยมีจังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งกำหนดงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุ!